Main Sponsor

MATICMIND
CISCO
Juniper

La Conferenza GARR 2023 è ospitata da:

Università di Firenze